Taula Sense Llar de Badalona

El 25 de maig de 2017 es presenta públicament la Taula Sense Llar de Badalona, constituïda per la Regidoria de Serveis Socials en representació de l’Ajuntament de Badalona, responsable del funcionament dels serveis socials bàsics i dels tècnics municipals d’atenció a persones sense llar a la ciutat, i per un grup d’entitats badalonines que treballen des de fa anys en projectes d’acció social, particularment implicades en l’atenció a persones en situació d’alta vulnerabilitat habitacional i en risc d’exclusió social:

Des dels seus inicis, la Taula es fixa com a objectiu principal treballar de manera coordinada per abordar la realitat de les persones que viuen al carrer, en infrahabitatges o en altres situacions de vulnerabilitat habitacional, amb el repte final de treballar per aconseguir que no hi hagi persones sense llar a Badalona.

D’altra banda, la Taula resta oberta a la participació d’altres entitats, departaments, institucions públiques o privades, que es vulguin involucrar en l’objectiu de l’eradicació del sensellarisme.

Missió

 • Sensibilitzar i conscienciar als veïns i veïnes i a les entitats de la ciutat de la realitat complexa del sensellarisme i de la necessitat de cercar solucions i de promoure intervencions i serveis d’acompanyament i atenció.
 • Aconseguir que la situació de les persones sense llar a la ciutat de Badalona sigui coneguda per la ciutadania, formi part del debat públic, tingui un tractament respectuós en els mitjans de comunicació i sigui present a l’agenda política dels grups del consistori.
 • Donar a conèixer el serveis municipals i els oferts també per les entitats socials, així com els circuits de derivació i d’atenció.
 • Millorar la coordinació entre entitats i entre serveis, per optimitzar els recursos i facilitar la continuïtat en l’acompanyament. Alhora obrir aquests a la participació ciutadana.
 • Analitzar les noves necessitats i perfils canviants de les persones que pateixen el sensellarisme i proposar projectes i actuacions d’innovació, amb l’objectiu final de reduir al màxim possible el nombre de persones que dormen a la via pública. Fer de la Taula el referent tècnic per desenvolupar projectes.

Objectius 2022-2023 

(foto: Diari El Punt Avui, Badalona)
 • Fer un mapeig i un catàleg dels serveis oferts per les entitats de la Taula
 •  Transformar la web i fer-la eina efectiva d’explicació i continguts d’utilitat per a la ciutadania.
 • Millorar la recollida de dades de l’activitat als serveis gestionats pels membres de la Taula.
 • Millorar la coordinació. Producció de protocols de derivació i la seva implementació i avaluació, tot incorporant la perspectiva de les persones usuàries.
 • Continuïtat dels recomptes bianuals i començar a realitzar cens qualitatius.
 • Situar el territori dins del desenvolupament de la Estratègia Global per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.
 • Fer campanyes d’interacció/presentació amb altres serveis i agents del territori: Hospital de Can Ruti, Torribera, xarxa de Salut Mental…